Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności       AKCEPTUJĘ

Regulamin zamówienia

 1. Ogólne
  1. Składanie zamówień przez stronę internetową „www.hypersens.pl” odbywa się według niniejszego regulaminu.
  2. Właścicielem serwisu „www.hypersens.pl” jest Hypersens Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 28/32 (dalej zwany Wykonawcą).
  3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej „www.hypersens.pl” oznacza akceptację przez Zamawiającego zasad zamówienia wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Zamawiającego do przestrzegania zawartych w nim reguł.
  4. Ceny produktów publikowane na stronie internetowej „www.hypersens.pl” wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
  5. Hypersens Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone na skutek niewłaściwego lub nieumiejętnego stosowania zamówionych produktów przez Zamawiającego.
 2. Zamówienie
  1. Zamówienie produktu następuje poprzez przesłanie przez Zamawiającego wypełnionego w formie elektronicznej Formularza Zamówienia i potwierdzenie przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia.
  2. Wykonawca potwierdza przyjęcie Zamówienia drogą elektroniczną, niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 2-go dnia roboczego po zarejestrowaniu Zamówienia. Brak potwierdzenia realizacji zamówienia w tym terminie oznacza brak przyjęcia do realizacji.
  3. Zamówienia przesłane przez Zamawiającego w niedzielę oraz dzień ustawowo wolny od pracy są rozpatrywane przez Wykonawcę w celu ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach.
  4. Wykonawca nie rozpatruje Formularzy Zamówień wypełnionych nieprawidłowo, w takim przypadku niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego drogą elektroniczną.
  5. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie przed przystąpieniem Wykonawcy do jego realizacji.
  6. W przypadku zgłoszenia anulowania zamówienia Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie anulowania zamówienia, a w przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia informację o braku możliwości anulowania zamówienia.
  7. Przedmiotem zamówienia jest rzecz niefabrykowana wykonana według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z powyższym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Zamawiającemu.
 3. Płatności i wysyłka
  1. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonywana jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia.
  2. Brak wpłaty za przedmiot zamówienia we wskazanym terminie stanowić będzie odstąpienie przez Zamawiającego od umowy.
  3. Przy wyborze formy odbioru osobistego, możliwa jest płatność gotówką w siedzibie Wykonawcy.
  4. Przedmiot zamówienia zostaje dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia za pośrednictwem podmiotu dostarczającego przesyłkę.
  5. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z procedurą podmiotu dostarczającego przesyłkę.
  6. Dowód sprzedaży stanowi faktura VAT lub paragon.
  7. W przypadku stwierdzenia naruszenia należytego stanu, całości, kompletności, nienaruszalności przesyłki Zamawiający ma obowiązek spisania w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę protokół szkodowy określający rodzaj i zakres naruszenia należytego stanu. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez Zamawiającego i podmiot dostarczający przesyłkę. Sporządzenie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego.
  8. Zamawiający ma również obowiązek natychmiast, nie później niż następnego dnia roboczego, poinformowania Wykonawcy o zaistniałej sytuacji
  9. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo określenia nowego terminu dostawy. W takim przypadku Zamawiający ponosi koszt ponownego dostarczenia przedmiotu zamówienia pod wskazany adres. Na wyraźne żądanie Zamawiającego, wyrażone w formie pisemnej, które dotrze do Wykonawcy najdalej na 3 dni przed wysłaniem przesyłki, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu odebranie przedmiotu zamówienia z siedziby Wykonawcy.
  10. W przypadku braku dwukrotnego odbioru towaru przez Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym zamówienie jest anulowane, a koszty dostawy i ewentualna szkoda po stronie Wykonawcy obciąża Zamawiającego.
 4. Roszczenia
  1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną Zamawiającemu; kwota odszkodowania nie może być wyższa niż wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia netto.
  2. Na każdy przedmiot zamówienia udzielana jest gwarancja Wykonawcy, w związku z czym strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za jego wady fizyczne.
  3. Ogólne Warunki Gwarancji znajdują się na stronie internetowej Wykonawcy.
  4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji co do przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje 21 dni na jej rozpatrzenie.
  5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawcy przysługuje wybór: wymiany towaru na wolny od wad, bądź też naprawy towaru na zasadach wynikających z Ogólnych Warunków Gwarancji. Wykonawca o swoim stanowisku co do realizacji reklamacji powiadomi Zamawiającego w terminie 21 dni roboczych od wpływu zgłoszenia reklamacyjnego, a o ile nie będzie to możliwe powiadomi go o przyczynie opóźnienia i poda nowy termin rozstrzygnięcia reklamacji. Dla rozpatrzenia reklamacji wystarczająca jest droga elektroniczna.
  6. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający jest zobowiązany wysłać mu na swój koszt towar, którego reklamacja dotyczy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszt przesyłki podlega zwrotowi. W przypadku odmowy jej uwzględnienia towar będzie zwrócony Zamawiającemu w terminie 7 dni od przesłania przez niego takiego żądania, które musi być zgłoszone nie później niż w ciągu 30 dni od zajęcia stanowiska w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku żądania zwrotu towaru będzie on zwrócony po opłaceniu kosztów.
 5. Inne prawa i obowiązki
  1. Zamawiający zobowiązany jest korzystać ze strony internetowej „www.hypersens.pl” zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  2. Zamawiający zobowiązany jest podać prawdziwe dane (informacje osobowe) w Formularzu Zamówienia,
  3. Zamawiający zobowiązany jest nie korzystać ze strony „www.hypersens.pl” w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych zamówień, ani jakichkolwiek innych zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami.
  4. Zamawiający oświadcza, że wszystkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze strony „www.hypersens.pl” są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
  5. Wykonawca ma prawo czasowego zawieszenia strony „www.hypersens.pl” do składania zamówień w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
  6. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Zamawiającego  Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych związanych z dokonaniem płatności.
  7. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby jego świadczenia były wykonane z należytą starannością oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Postanowienia końcowe.
  1. Przesłanie przez Zamawiającego Formularza Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. Regulamin nie narusza praw Zamawiającego wynikających z przepisów: ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) o sprzedaży, gwarancji i rękojmi, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm).
  3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  4. Wykonawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej „www.hypersens.pl”. Zmiany Regulaminu nie dotyczą jednakże zamówień skutecznie złożonych przed datą ich ogłoszenia.
Regulamin obowiązuje od dnia 03.03.2016 r.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych: