Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności       AKCEPTUJĘ

Ogólne warunki gwarancji

 1. Hypersens Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zwany dalej Producentem zapewnia iż produkowane przez nią urządzenia spełniają aktualnie obowiązujące normy jakości, bezpieczeństwa, a także są zgodne z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Producent udziela gwarancji na urządzenie wraz z jego częściami składowymi zainstalowanymi w urządzeniu i wymienionymi w dokumentacji.
 3. Producent udziela gwarancji jakości urządzenia na okres 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży.
 4. Ujawnione w trakcie użytkowania urządzenia wady usuwane będą na koszt Producenta.
 5. Gwarancja nie obejmuje konserwacji i przeglądów urządzenia związanych z jego użytkowaniem.
 6. Gwarancja nie obejmuje urządzeń z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi powstałych bez udziału Producenta, w szczególności:
  1. uszkodzeń powstałych w trakcie transportu,
  2. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu i uruchomienia urządzenia przez nabywcę,
  3. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi względnie niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
  4. uszkodzeń powstałych w niestabilnej pracy sieci energetycznej,
  5. uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania urządzenia (dotyczy sond hydrostatycznych oraz przetworników ciśnienia) w warunkach na które produkt nie jest odporny. [opis materiałów poszczególnych produktów znajduje się w DTR],
  6. uszkodzeń będących wynikiem zdarzeń losowych, min tj:
   1. pożar
   2. uderzenie pioruna
   3. wybuch
 7. Gwarancją nie są objęte urządzenia, w których osoby inne niż Producent dokonały, przeróbek, modyfikacji, zmian czy napraw.
 8. Gwarancję nie są objęte roszczenia z tytułu parametrów technicznych urządzenia w przypadku ich zgodności z parametrami podanymi w dokumentacji urządzenia.
 9. Producent nie ponosi odpowiedzialności w tytułu niniejszej gwarancji w przypadku braku możliwości wykonania naprawy z uwagi na wprowadzenie nowych norm prawnych lub nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają jej dokonanie.
 10. Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niniejszej umowy, w przypadku wprowadzenia restrykcji importowo/eksportowych wprowadzonych na części zamienne urządzenia.
 11. Z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji skorzystać może nabywca, który w momencie zwrócenia się o udzielenie usługi gwarancyjnej:
  1. Przedstawi dokument gwarancyjny (dowód zakupu),
  2. Przekaże wadliwie działające urządzenie.
 12. Naprawy gwarancyjne dokonywane są w siedzibie Producenta.
 13. Nabywca urządzenia zobowiązany jest do wysyłki wadliwie działającego urządzenia do miejsca jego naprawy wraz ze wskazaniem wad w jego działaniu, względnie uszkodzeń powstałych w wyniku prawidłowego użytkowania. Koszt wysyłki urządzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ponosi Producent.
 14. Ewentualne zniszczenia wynikające z transportu wadliwego urządzenia do siedziby Producenta nie podlegają gwarancji i obciążają Nabywcę. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie urządzenia w czasie transportu.
 15. Wadliwe urządzenie przesłane Producentowi celem dokonania naprawy gwarancyjnej musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym. Wszelkie czynności podjęte przez Producenta, a związane z oczyszczeniem urządzenia będą zrealizowane za opłatą, od której uiszczenia zależeć będzie dokonanie naprawy gwarancyjnej.
 16. Wykonanie naprawy gwarancyjnej nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni, od dnia przyjęcia wadliwego urządzenia przez Producenta. Termin ten może zostać wydłużony jednak wymaga to wcześniejszego ustalenia z Nabywcą.
 17. Wymiana urządzenia na nowe możliwe będzie w przypadku:
  1. Dwukrotnego zgłoszenia wady urządzenia przez Nabywcę,
  2. Wycofania modelu z produkcji (w tym przypadku Producent wymieni urządzenie na inne o parametrach zbliżonych do urządzenia wymienianego).
 18. Urządzenie wymienione lub jego części składowe podlegające wymianie w ramach usługi gwarancyjnej stają się własnością Producenta.
 19. Uprawnienia Nabywcy z tytułu gwarancji nie obejmują roszczeń z tytułu naprawienia korzyści utraconych w związku z awarią urządzenia.
 20. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku niewłaściwej instalacji względnie użytkowania urządzenia.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.